Elena Ulyanova

President of the Equal Opportunity Foundation