Olga Filipenkova

Strategic Development Director of Krasnaya Polyana Resort